حوالت تاریخ و جایگاه کنش سیاسی در اندیشه احمد فردید

حاتم قادری

محرم طاهرخانی

 

نظریه پردازی و نگرش فلسفی به تاریخ، یکی از راه های تحلیل و فهم مسائل اجتماعی و سیاسی ایران در دوران معاصر بوده است. فردید یکی از مهم ترین اندیشمندان چند دهه اخیر ایران است که می کوشد با طرح حکمت معنوی و حوالت تاریخی نسبت اندیشه و تاریخ مدرن جامعه ایرانی را با اندیشه و تاریخ تمدن غربی قابل فهم و مشخص سازد. او تحولات فکری و اجتماعی جوامع شرقی را با مقایسه با تاریخ تفکر غربی و پیدایی متافیزیک در قالب ادوار تاریخی مطرح می کند که جابجایی دوره های تاریخی بنابر حوالت اسماء الهی و هویت غیب انجام می پذیرد. سیر دوره های تاریخی با حتمیت و ضرورت خود و اندیشه جبر تاریخ و گریزناپذیری حوادث و رویدادها را فردید با حوالت تاریخی و مکر لیل و نهار توضیح می دهد. مهمترین تضمین سیاسی حکمت تاریخ فردید نادیده گرفتن و بی توجهی به مقوله کنش سیاسی است که نوشته حاضر ضمن توصیف و تحلیل اندیشه فردید درباره تاریخ، چگونگی ارتباط و تأثیرپذیری یا تأثیرگذاری کنش انسانی را در نظریه تاریخ و همچنین در مبانی فکری او مورد توجه قرار می دهد.

 

ادامه مطلب

 

منبع: (https://scholariran.com/29767) > > > >

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *