زبان، تفکر و فرهنگ: دیدگاه ها و برهان ها

دکتر کیوان زاهدی

این مقاله هدفی دوگانه دارد: هم به بررسی دیدگاه های متأخر درباره ی رابطه ی میان زبان، تفکر و فرهنگ می پردازد و هم به ارائه ی راهکاری نوین در قالب طرحی جدید بر پایه ی آخرین دستاوردهای رویکرد کمینه گرا می انجامد.

محورهای اصلی برای بررسی دیدگاه ها و برهان ها به صورت تمایزاتی سه گانه ارائه می شود:

  1. تمایز میان نگرش های مبتنی بر وجود رابطه میان فرهنگ و زبان، در مقابل نگرش مبتنی بر نبودن رابطه میان این دو؛
  2. تمایز میان نگرش همسازی – فراگشتی، در مقابل نگرش دگرسازی زبان؛
  3. تمایز میان نگرش انگیختگی اجتماعی – ارتباط زبان در مقابل انگیختگی زیستی – ژنتیکی.

فرضیه اصلی این پژوهش در بخش راهکار نوین خود آن است که با در نظر گرفتن آنچه برنامه کمینه گرا بویژه آنچه از سال ۲۰۰۰، به این سو ارائه کرده است امکان تأثیرگذاری زبان بر تفکر و رمزگذاری فرهنگ در زبان و همچنین تأثیرپذیری زبان از فرهنگ که تحت عنوان قوم – نحو شناخته می شود، در عین مفروض دانستن شالوده زیستی – ژنتیکی میسر است. از این منظر، کارکرد اصلی زبان نه ایجاد ارتباط است و نه بیان تفکر، بلکه نقش اصلی و دلیل وجود آن اتصال سامانه های شناختی و اجتماعی – فرهنگی به یکدیگر است.

 

ادامه مطلب > > > >

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *