فراگیری استعاره های شناختی در دوزبانه های انگلیسی –فارسی

دکتر کیوان زاهدی

محبوبه باقری

هدف: استعاره شناختی به عنوان توانایی شناختی ویژه ای که درک مفاهیم سطح بالا را از طریق درک مفاهیم سطوح پایین تر ممکن می سازد در زبان دوم افراد دوزبانه با توجه به همایی و انتخاب واژگانی طی مراحلی فراگرفته می شود. خاصیت سلسله مراتبی این فراگیری دلایل بسیاری از مشکالت دوزبانه ها را در فهم و تولید زبان دو توجیه می نماید. هدف این پژوهش بررسی مراحل فراگیری استعاره های شناختی در دوزبانه هاست.

روش: در طرح آزمایشی شبه تجربی و توصیفی –تحلیلی این پژوهش ۲۴۸ دختر و پسر دوزبانه انگلیسی –فارسی و تک زبانه فارسی در سنین ۱۱ تا ۱۷ سال در شرایط آزمونی قرار گرفتند که با ابزار پژوهش آزمون خوساخته ای بر مبنای حوزه شناختی فراگیری بلوم می باشد که طی مراحل لازم طراحی و پیش آزمون شده و روایی و پایانی آن مورد تأیید قرار گرفته است.

به منظور تحلیل داده های به دست آمده از میانگین، انحراف معیار، ضرایب همبستگی پرسش ها با نمره کل، ضریب آلفا، ضریب توافق داوران، همبستگی پیرسون بین مقادیر بازآزمایی، نمرات استاندارد تی و زد و تحلیل تمییز برای بررسی توان آزمون و تحلیل داده ها استفاده گردیده است.

یافته ها: یافته های پژوهش شامل پرسشنامه سنجش سطح فراگیری استعاره شناختی به زبان فارسی با اعتبار ۸۲/۰ و پایانی ۹۶/۰، ایجاد پایگاه داده های سطوح افراد دوزبانه در سنین نام برده و افزایش سطح فراگیری استعاره در دوزبانه ها با بالا رفتن سن آنها و نیز دشوارتر شدن سطوح بالاتر فراگیری استعاره در هر گروه سنی است.

نتیجه گیری:

از آنجا که این پرسشنامه محقق ساخته بر مبنای سلسله مراتب شناختی فراگیری بلوم بوده دوزبانه های مورد بررسی در سطوح بالای فراگیری استعاره مانند توانایی تحلیل و ترکیب کردن دشواری زیادی داشته اند و در همه سنین مورد نظر اکتساب سطح دانش و درک را نشان داده اند.

 

ادامه مطلب > > > >

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *