مجموعه سؤالات فلسفی (۱)

 

1)

از مجموعه ی

Words of Beauty

The human Soul needs actual beauty even more than bread.

H. Lawrence

روح ما نیازمند زیبایی است چیزی بیش از نیازمان به نان.

دی اچ. لارنس

ترجمۀ آزاد: م. ب.

 

2)

از مجموعه ی

Words of Beauty

Nature is painting for us, day after day, pictures of infinite beauty if only we have eyes to see them …

John Ruskin

طبیعت نگارگری است که هر روز نقشی می آفریند، در نهایت زیبایی؛ باشد که نگاهی بیافکنیم.

جان راسکین

ترجمۀ آزاد: م. ب.

 

3)

از مجموعه ی

Words of Beauty

Look for a lovely thing and you will find it, it is not far – It never will be far.

Sara Teasdale

به جستجوی چیزی زیبا و دلگشا می گردی؛ خواهی یافتش. چرا که چندان دور نیست؛ هرگز دور نخواهد بود.

سارا تیسدیل

ترجمۀ آزاد: م. ب.

 

4)

از مجموعه ی

مهر و اندیشه و شکسپیر

If I must die, I wil encounter darknes as a bride, and hug it in my arms.

اگر باید بمیرم، با مرگ به مانند عروسی روبرو خواهم شد و او را در آغوش خواهم گرفت.

ترجمه: وحید کیان.

 

5)

از مجموعه ی

مهر و اندیشه و شکسپیر

Thou art a wise as thou art beautiful.

تو همانقدر زیبایی که دانایی.

ترجمه: وحید کیان.

 

6)

از مجموعه ی

مهر و اندیشه و شکسپیر

Courage and comfort, all shall yet go well.

شجاعت و آسایش، و چنین باید باشد تا همه چیز بر وفق مراد باشد.

ترجمه: وحید کیان.

 

7)

از مجموعه ی

Words of Beauty

What is this life if, full of care, we have time to stand and stare… No time to turn at beauty’s glance, and watch her feel, how they can dance ..

William Henry Davies

چیست این زندگی پردرد، پرشتاب، بی درنگ، و چونان بی وقفه حتی برای نظری کوتاه به زیبایی و پاهایش که چه زیبا می رقصند.

ویلیام هنری دیویس

ترجمۀ_آزاد: م. ب.

 

8)

از مجموعه ی

Words of Beauty

You ask why I make my home in the mountain forest, and I smile, and am silent, and even my soul remans quiet:

It lives in the other world which no one owns the peach trees blossom. The water flows.

Li Po

می پرسی چرا خانه ام را در جنگل و کوه بنا کردم. پاسخت همین لبخند من است و سکوت:

آری روح من خاموش می ماند و ساکت.

زیرا در جهانی دیگر زیسته که از تعلقات خالی است از همه چیز جز شکوفایی درختان هلو و جریان رود.

لی پو

ترجمۀ آزاد: م. ب.

 

9)

از مجموعه ی

Words of Beauty

The wealth of a man is the number of things witch he loves and blesses, which he is loved and blessed by.

Thomas Carlyle

دولتمندی آدمی به شماری از آن چیزهاست که او دوستش می دارد؛ و خوشبختش می کند و هرآنچه او بدانها دوست داشته می شود و خوشبخت نیز هم.

توماس کارلایل

ترجمۀ آزاد: م. ب.

 

10)

از مجموعۀ

Philosophical Questions

آیا یک زندگیِ عالی وجود دارد؟

ترجمۀ آزاد: م. ب.

 

11)

از مجموعۀ

Philosophical Questions

آیا ایمان خدا را می سازد؟

ترجمۀ آزاد: م. ب.

 

12)

از مجموعۀ

Philosophical Questions

آیا ما تکنولوژی را تحت اختیار داریم یا تکنولوژی ما را؟

ترجمۀ آزاد: م. ب.

 

13)

از مجموعۀ

Philosophical Questions

حدّ آزادی انسان ها چه میزان است؟

ترجمۀ آزاد: م. ب.

 

14)

از مجموعۀ

Philosophical Questions

آیا این جهان بدون معلمان و آموزش رسمی بهتر خواهد بود یا بدتر؟

ترجمۀ آزاد: م. ب.

 

15)

از مجموعۀ

Philosophical Questions

آیا هوش مصنوعی در آینده به افزایش طول عمر انسان کمک خواهد کرد؟

ترجمۀ آزاد: م. ب.

 

16)

– آیا این درست است که بگوییم هر دویی از یک برخاسته است. و هیچ دویی نیست که از یک ایجاد نشده باشد.

م. ب.

 

17)

– چرا در جعبۀ پاندورا که حاوی تمامی بلاها و شوربختی‌های ناشناختۀ بشریت بوده، “امید” هم هست؟ مگر امید همپای بدی های عالم است؟

م. ب.

 

18)

– چرا باید جاسوسی وجود داشته باشد؟ و نیز جاسوس؟ مفهوم جاسوسی یعنی چه؟ و هدف از آن چیست؟

این به خواست آدمی برنمی گردد که آرمان هایش فراتر از یک زندگی در یک عمر است؟ تلاش برای دیگری نیست؟

و به این ترتیب تمام لشکرکشی ها و جنگ ها هم در همین تعدی و تجاوز آرمان ها از حدّ یک زندگی فراتر نمی رود؟

آیا انسان برای یک عمر زندگی می کند یا برای عمرها؟

م. ب.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *