مغالطات مقام نقد

علی اصغرخندان

اشاره

همان طور که اثبات و نشان دادن درستی یک گزاره محتاج دلیل است ٬ ابطال و نشان
دادن نادرستی آن نیز به دلیل و برهان نیاز دارد. مغالطاتی که در این فصل در پی
توضیح آنها هستیم ٬ همگی در این جنبه مشترکاند که ا گر کسی با مدعایی مخالف
است و آن را نادرست میداند ٬ اما برای نشان دادن نادرستی آن نه تنها از راه منطقی
وارد نمیشود و دلیل و برهانی بر ضد آن ارائه نمیکند ٬ بلکه متوسل به ترفندهایی
می شودکه از آن طریق مدعای مورد بحث را نادرست نشان دهد یا میزان تأثیرگذاری
و مقبولیت آن راکاهش دهد. بعضی از این ترفندها و مغالطات عبارتند از:
ایجاد وقفه در ارائه یک سخن ٬ یا ایجاد مانع در رسیدن آن به مخاطب. (مغالطه
پارازیت)
مبهم و نامفهوم شمردن یک سخن. (حرفشما مبهم است)
دروغ و غیر واقعی معرفی کردن یک مدعا. (تکذیب)
ساده و پیش پا افتاده جلوه دادن یک سخن. (مغالطه اینکه چیزی نیست)
بدون دلیل ٬ نادرست و مغالطه آمیز معرفی کردن یک سخن. (مغالطه اینکه
مغالطه است)

 

ادامه مطلب > > > >

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *