پژوهش تطبیقی گونه های کلان کمدی غربی و کمدی سنتی ایرانی

نوشین داداشی

دکتر فرهاد ناظرزاده کرمانی

دکتر اشرف السادات موسوی لر

دکتر مهرانگیز مظاهری

 

پژوهش حاضر به سه نظام کمدی غربی شامل کمدی یونانی، کمدی رومی، و کمدیا دل آرته و کمدی سنتی ایرانی یا تقلید می پردازد. و در پی دستیابی به این پاسخ است که تئاتر کمدی غربی چگونه و براساس چه معیارهایی به این سه گونه تقسیم شده و چگونه می توان مطالعه ی تطبیقی آن را صورت بندی نمود؛ همچنین تئاتر کمدی غربی با تقلید چه همانندی یا ناهمانندی هایی دارد. پژوهشگر کوشیده تا به پرسش های یادشده براساس مهم ترین و معتبرترین مآخذ و بر بنیاد روش های تحلیلی، توصیفی، تاریخی و تطبیقی پاسخ دهد و ضمن توصیف و تحلیل سه نظام کمدی غربی و تقلید و به دست آوردن ویژگی های نمایشنامه ای و اجرایی – نمایشی آنها، ویژگی های سه نظام کمدی غربی را یکایک با یکدیگر و با تقلید تطبیق داده و مقایسه کرده است تا به وجوه مشترک و افتراق میان سه گونه ی کمدی غربی و کمدی سنتی ایران دست یابد. این پژوهش نه تنها جنبه های کمدی را روشن می کند، بلکه می تواند با مقایسه ی آنها با کمدی سنتی ایران، زمینه هایی برای مطالعه نظری و در نتیجه نظریه پردازی فراهم کند و همچنین مایه هایی برای ژرف و گسترده تر ساختن کمدی سنتی ایران پیشنهاد نماید.

 

ادامه مطلب > > > >

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *