--> جامعه شناسی و روانشناسی - چیستی ها، پلی از فلسفه تا هنر

Tag: جامعه شناسی و روانشناسی

  سوسیوکاوی دکتر سید جواد میری به کوشش: معصومه بوذری، ارسا مانی سوسیوکاوی اصطلاحی ابداعی است برای تلفیق و تلاقی نظر و عمل در چند شاخه از علوم انسانی، از جمله علوم اجتماعی، روانکاوی، حکمت عملی، فلسفه‌های شرقی و اخلاقیات، تدبیر منزل و سیاست مدُن. در این نظریه، این نقطه عطف قرابتی دارد با آرای […]