Tag: حکمت ایرانی

  دکتر بیژن عبدالکریمی این مقاله در صدد است، با نگاهی به آثار دوره جوانی سید احمد فردید، خطوطی از سیمای شخصیت و اندیشههای مرحلۀ بعدی حیات فکری و نظری او در اختیار قرار دهد تا از این طریق زمینۀ قضاوت های علمی تر و منصفانهتری درباره مراحل بعدی شخصیت و تفکر او فراهم آید […]