Tag: دکتر رحمت امینی

تئاترِ کاربردی در ایران مصاحبۀ بهاره بوذری از وبسایت چیستی ها با دکتر رحمت امینی آقای دکتر امینی، چون شما کتابی در زمینه تئاتر پداگوژیک دارید و فعالیت های مختلفی در این خصوص انجام داده‌اید، می خواستیم از شما بپرسیم که چرا در برنامه های توسعه کشور، در بخش فرهنگ و در ذیل آن بخش […]

  مهدی ربی دکتر رحمت امینی   بسیاری از نظریه پردازان معاصر دنیای نمایش بر این باورند که ریشه های بسیاری از مکاتب مهم ادبیات نمایشی قرن بیستم، از جمله ابزوردیسم و اگزیستانسیالیسم را باید در درام های چخوف جستجو کرد. به نظر ایشان بسیاری از این مکاتب وامدار سنت نمایشی هستند که چخوف پایه […]