Tag: صادق چوبک

تحلیل نشانه – معناشناختی فرآیند تشخیص در گفتمان ادبی مطالعه موردی: پاچه خیزک نوشته صادق چوبک   پانته آ نبی ئیان دکتر حمیدرضا شعیری   در این پژوهش به مطالعه تشخیص به عنوان فرآیندی در درون گفتمان می پردازیم. مطالعه تشخیص، امری جدای از بافت گفتمانی نیست. این فرآیند، وابسته به پیوستار روایت است و […]

    چندآوایی و چندزبانی باختینی و جلوه های آن در رمان سنگ صبور فرزاد بالو مریم خواجه نوکنده یکی از آموزه های نقد مدرن در تحلیل متون ادبی، به ویژه رمان و داستان، مفهوم چندآوایی و چندزبانی باختین است. چندآوایی و چندزبانی به عنوان ظرفیت بالقوه ی متن، این امکان را در اختیار خواننده […]

    صادق چوبک، ققنوسِ ادبیات ایران به انضمام کتاب شناسی صادق چوبک محمد رضا رهبریان متأسفانه از صادق چوبک (۱۵ تیرمان ۱۲۹۵ – ۱۳ تیرمان ۱۳۷۷) غیر از آثار داستانی، مطالب و دست نوشته های اندکی برجای مانده است. چوبک از هر جهت نویسنده ای خاص و مستقل بود؛ از نظر سبک داستان نویسی، […]