Tag: کانت

متن خوانی و تحلیل «نقد عقل محض» کانت (پیوند جلسات دوم تا هفتم) متن خوانی به مدیریت دکتر زهرا قزلباش کتاب «نقد عقل محض»؛ اثر کانت گروه فلسفی تیرداد در همکاری با گروه آموزشی پل جلسه اول: سه شنبه ۱۳ مهر ۱۴۰۰ – ساعت ۲۲ گفتگوی جلسه اول را از اینجا گوش کنید: نشست عقل محض کانت […]

مختصری در باب فلسفه اخلاق کانت سعیده معصومی می توان در کل چنین گفت که مراد کانت از “اخلاقی زیستن”، خود آیین زیستن است. و برای شرح خودآیینی باید اضافه کرد که مراد کانت اینجا از خود صرفاً اراده یا عقل عملی است و در این معنا هر چیز دیگری خارج از اراده ی شخص […]

کانت و نظریه ایده های فطری آیا کانت فطری گرا است؟ سید حمید طالب زاده فلسفه در دورۀ جدید با عقلی مذهبان آغاز شد، نظریۀ ایده های فطری، که بنیاد معرفت شناسی آنان است، توسط دکارت مطرح گشت، و دیگر فلاسفۀ عقلی مذهب، مثل اسپینوزا و لایب نیتس، آن را بسط دادند. این نظریه بعداً […]

نقد فیلیپا فوت بر عقلانیت عملی کانت حمیده افلاطونی مجید ملایوسفی از زمان ارسطو عقل عملی یا فرونسیس، یعنی فضیلت مندانه عمل کردن. چنین معنایی برای این واژه تا زمان هیوم باقی بود، امّا هیوم با تأکید بر نقشی که امیال، انگیزه ها و انفعالات ما، هنگام اتخاذ تصمیمات اخلاقی ایفا می کنند، بر نقش […]

نقد و بررسی ایدۀ خدا و دیگر ایده های استعلایی؛ عقل محض در فلسفۀ کانت و کاربردهای آن حسن مهرنیا بخش دیالکتیک استعلایی کتاب «نقد عقل محض» بر آن است تا با الحاق به بخش تحلیل استعلایی، تصویر دقیق و روشنی از نظام معرفت شناسانه کانت ارائه کند. از این رو، نقد کانت از آرای […]

اخلاق وظائف در بادی امر جاناتان دنسی ترجمه: محمدهادی ملازاده مقدمه یک تصوّر سنتى، از نظریه اخلاقى، این است که، باید داراى فهرستى از اصول اخلاقى پایه یک توجیه براى هر عنوان، در آن فهرست و بعضى تبیینها، در مورد این که، چگونه باید اصول معمولى بیشترى را، از اصولى که با آنها شروع کردیم، […]

تفکر سیاسی کانت (اخلاقیات و دولت) نوشتۀ هانا آرنت ترجمه غلامرضا گودرزی عده ای تصور می کنند که مسأله ی کانت در سال های آخر عمرش (هنگامی که انقلاب فرانسه و امریکا او را از خواب غفلت سیاسی اش بیدار کردند، همان گونه که هیوم او را در ایام شباب از خواب دگماتیسم و چندی […]

نومن و فنومن در فلسفه کانت منصور نصیری مسألۀ «نومن و فنومن» که در فارسی معادل هایی همچون «بود و نمود»، «شی فی نفسه و پدیدار» و «ذات معقول و پدیدار» بر آن نهاده اند، یکی از مهم ترین مسائلی است که ایمانوئل کانت در نظام فلسفی خود مطرح کرده است. پیامدهایی که این مسأله دارد […]

خیر اعلا «کانت»، کنفراس دکتر مرتضی اشرفی شست تلگرامی _ مرتضی اشرفی خیر اعلا «کانت» یکشنبه ۹۷/۲/۲۳ ساعت ۲۱:۳۰ گروه فلسفی Tirdad این کنفرانس را از اینجا بشنوید: قسمت اول کنفرانس خیر اعلا کانت دکتر اشرفی قسمت دوم کنفرانس خیر اعلا کانت دکتر اشرفی > > > >

مقایسه کانت و غزالی مبنای تکلیف اخلاقی و ارتباط آن با معرفت­‌شناسی در نزد این دو   ذکریا قادری چکیده آنچه در این مقاله در پی پردازش آن هستیم، ارتباط امر اخلاقی با معرفت شناسی (رد نظریه علیت و شناسایی محدودیت عقل نظری در شناخت امر مطلق) در کانت و غزالی به عنوان دو اندیشمند […]