دکتر بیژن عبدالکریمی

این مقاله در صدد است، با نگاهی به آثار دوره جوانی سید احمد فردید،
خطوطی از سیمای شخصیت و اندیشههای مرحلۀ بعدی حیات فکری و
نظری او در اختیار قرار دهد تا از این طریق زمینۀ قضاوت های علمی تر و
منصفانهتری درباره مراحل بعدی شخصیت و تفکر او فراهم آید . همچنین،
نگارنده این مقاله معتقد است بررسی آثار فردید جوان میتواند ما را در فهم
قصۀ هایدگر در ایران و برخورداری از تصویر روشنتری از این قصه یاری
دهد. به بیانی روشنتر، برخلاف کسانی که تفسیر دینی و معنوی از هایدگر و
فهم اندیشه های این متفکر آلمانی در افق حکمت ایرانی اسلامی را نوعی
تفسیر منعندی و گزافی فردید تلقی کرده، این نحوه تفسیر را به نوعی تلاش
در صدد تئولوژیک کردن و شرقی ساختن اندیشه های این متفکر غربی
می دانند و حمله به فردید را دستاویزی برای مخالفت با هر گونه تفسیر دینی
و معنوی از هایدگر قرار میدهند، این مقاله، به واسطۀ بررسی آثار فردید
جوان، خواهان طرح این پرسش است که آیا براستی میتوان فردید را نخستین

مفسر هایدگر در افق حکمت ایرانیاسلامی تلقی کرد، یا آنکه مسئولیت یک
چنین تفسیری را باید بر عهده شخصیت دیگری، یعنی هانری کربن دانست .
پاسخ به این پرسش، تأثیر بسزایی در مسألۀ ارزش و اعتبار تفسیر دینی و
معنوی از هایدگر در افق حکمت ایرانیاسلامی خواهد داشت.

 

ادامه مطلب > > > >

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *