تأملی معرفت شناختی بر جامعه شناسی آکادمیک در ایران

علیرضا جوادی

ابراهیم توفیق

موضوع مورد نظر این مقاله “معرفت شناسی جامعه شناسی آکادمیک در ایران” است. در واقع، با نگاهی پروبلماتیک به این رشتۀ دانشگاهی، مقاله در پی تأملی در وضعیت آن برای فهم شرایطی است که منجر به تکوین یا عدم تکوین سنت فکری حاکم بر جامعه شناسی آکادمیک شده است.

روش شناسی پژوهش کیفی است: ابتدا به شیوه ی استقرا از تکنیک مصاحبه ی عمیق با استادان منتخب بهره گرفته، سپس با استفاده از روش نظریه ی مبنایی داده های خود را استخراج و به فراتحلیل نظرات استادان پرداخته است. یافته ها و مفاهیم مشترک در آرای استادان جامعه شناسی بیانگر آن است که ساختار جامعه شناسی آکادمیک در ایران از نظم و منطق خاصی برخوردار است؛ چنانکه علی رغم فقدان پارادایم، سنت اندیشگی، مکتب، رویکرد و روش های مطرح در جامعه شناسی جهانی، سازوکارهای بازتولید خود را درون این نظم ساختاری کاملاً شناخته و با قدرت اعمال می کند؛ به طوری که قادر بوده کنشگران (استادان) آگاه این حوزه را با وجود دیدگاه های متفاوت و گاه متضاد، آنگونه درون خود جذب و هضم کند که در راستای اهداف و ارزش های غایی ساختار هدایت شوند؛ یعنی پذیرش و توقف در منطق گذار به مثابه ی منطق حاکم بر ذهن کنشگران عرصه ی جامعه شناسی. “گذار” هم توصیف نامتعین وضعیتی نامطلوب است و هم بیان خوشبینانه ی رسیدن به آینده ای مطلوب و در هر حال روکشی ایدئولوژیک بر لحظه ی حال که خارج از دیدرس نقد قرار می گیرد. تبلور این منطق را می توان در پوزیتیویسم ناقص حاکم بر جامعه شناسی و ترویج فرمالیسم موجود مشاهده کرد.

 

ادامه مطلب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *