موضعگیری برتولت برشت نسبت به مسایل سیاسی و اجتماعی روز در اشعار آغازین او

 دکتر محمد حسین حدادی

 دکتر حسین سرکارحسن خان

نمایشنامه های برتولت برشت با ویژگی هـای ناارسـطویی خـود، وی را در ادبیـات آلمـان و جهـان بیشتر به عنوان نمایشنامه نویسی پیشرو و خوش ذوق مطرح کرده است تـا شـاعری رومانتیـک. امـا اشعار وی نیز، به دلیل غنای محتوایی آن، در خور بررسی دقیـق هسـتند. اشـعار برشـت نیـز همچـون نمایشنامه های او نوعی واکنش به مسایل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی روز هسـتند و مـی تـوان آنهـا را سندی بر تفکر سیاسی او دانست. اشعار متقدم برشت بـه خـاطر نگـرش سیاسـی وی خواننـده را بـه چالش با اوضاع سیاسی، اقتصادی و اجتماعی زمان وامیدارد، بررسی این نکته می تواند آیینه ای باشـد برای نمایش سیر تفکر برتولت برشت در آثار غنایی و نمایشی وی. سیر تفکر برتولت برشت در ادبیات غنایی وی نشان از آن دارد که اشعار متقدم وی بیانگر انتقاد شدید و بی پرده از اوضاع نابسامان سیاسی و اجتماعی در نخستین سال های پس از جنگ جهانی اول و عصیان علیه نظام بورژوازی حاکم است.

 

ادامه مطلب > > > >

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *